1
Algemene voorwaarden Beauty @the Basement
Artikel 1
Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en
transactie tussen Beauty @the Basement en een cliënt/opdrachtgever
waarop Beauty @the Basement deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
Artikel 2
Inspanning Beauty @the Basement
1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en
vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang
kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan
schoonheidsspecialiste worden verteld.
3. Beauty @the Basement is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De Beauty @the Basement zal de cliënt inlichten over de financiële
consequenties van de wijziging van de behandeling.
Artikel 3
Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan D’iva
Schoonheidssalon melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag D’iva
Schoonheidssalon het gehele honorarium voor de afgesproken
behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in
de salon komt mag de Beauty @the Basement de verloren tijd inkorten
op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling
aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken
tijd in de salon aankomt, mag de Beauty @the Basement de gehele
afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling
aan de cliënt door berekenen.
5. Beauty @the Basement moet verhindering voor een afspraak zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de
afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6
te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht
omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
2
Artikel 4
Persoonsgegevens en privacy
1. De cliënt voorziet de Beauty @the Basement bij de eerste behandeling
van alle gegevens waarvan de Beauty @the Basement aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de
behandeling.
2. De schoonheidspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de
cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden
verwerkt in een klantenbestand.
3. De Beauty @the Basement is verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de
behandeling.
4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke
bepaling of een rechtelijke uitspraak de Beauty @the Basement
verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Artikel 5
Betaling
1. Beauty @the Basement vermeldt prijzen van de behandelingen op de
website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de
voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de
behandeling en eventuele producten contant /PIN transactie te
voldoen.
5. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te
geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door de
Beauty @the Basement aangegeven bankrekeningnummer. Na
ommekomst van de termijn van veertien dagen is de schoonheidssalon
zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente,
vermeerderd met 2% rente aan Beauty @the Basement verschuldigd.
De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn
overeengekomen.
6. Wanneer een opdrachtgever/cliënt één maand na factuurdatum zijn
factuur nog niet heeft voldaan, is Beauty @the Basement gerechtigd
om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen
geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.
Artikel 6
Aansprakelijkheid
1. Beauty @the Basement is niet aansprakelijk voor schade van welke
aard ook ontstaan doordat de Beauty @the Basement is uitgegaan van
door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over
Algemene!voorwaarden! versie!1.0
3
lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden,
vrijetijdsbesteding.
2. Beauty @the Basement is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of
beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft
meegebracht naar de salon.
3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van
Beauty @the Basement zelf.
Artikel 7
Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product,
moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na
ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de
eigenaar van Beauty @the Basement.
2. Beauty @the Basement moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat
antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal D’iva
Schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar
zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de
schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of
helemaal vergoeden, zie artikel 8.
5. Indien Beauty @the Basement en de klager niet tot overeenstemming
kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de
Geschillencommissie Schoonheidsbranche.
Artikel 8
Garantie
1. Beauty @the Basement geeft de cliënt vijf dagen garantie op de
behandelingen en producten.
2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidspecialiste over
het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de
behandeling of producten.
4. De cliënt andere producten dan door de schoonheidspecialiste
geadviseerde producten heeft gebruikt.
5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf
werkdagen heeft opgevolgd.
7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de
Beauty @the Basement heeft gebruikt.
8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt
hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
Artikel 9
Specialisatie
4
1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden
een aantal behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed.
2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de
Beauty @the Basement.
3. De Beauty @the Basement zorgt voor een factuur met daarop de juiste
informatie voor de zorgverzekeraar.
4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij
de zorgverzekeraar.
5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van
hun zorgverzekeraar.
6. Beauty @the Basement is op geen enkele manier verantwoordelijk
voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.
Artikel 10
Beschadiging en diefstal
1. Beauty @the Basement heeft het recht van de cliënt een
schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of
producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand
en/of ruimte waar Beauty @the Basement is gevestigd.
2. Beauty @the Basement meldt diefstal altijd bij de politie.
Artikel 11
Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene
aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag
blijft vertonen, heeft de Beauty @the Basement het recht de cliënt de
toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Beauty @the Basement wordt gewerkt volgens de hygiëne regels
van de HAM code van Beauty @the Basementn.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke
hygiëne regels.
Artikel 12
Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Beauty @the Basement en de cliënt is
het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van D’iva
Schoonheidssalon (www.beautyatthebasement.nl) en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene
voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie
zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.